«Զապէլ» այս անգամ առցանց

Պողա­զիչի Բե­մային Արո­ւեստնե­րու Միու­թեան նա­խաձեռ­նած «Զա­պէլ» թատ­րերգու­թիւնը առա­ջին ան­գամ բեմադ­րո­ւած էր 2017-ին։ Թատ­րերգու­թիւնը նիւթ կ՚ու­նե­նար Օս­մա­նեան շրջա­նի առա­ջատար կին գոր­ծիչնե­րէն Զա­պէլ Եսա­յեանի կեն­սագրու­թե­նէն դրո­ւագ­ներ։ Առա­ջին պատ­կե­րին մէջ կը հան­դի­պինք անո­ւանի հա­մայ­նա­վար գոր­ծի­չի Ստա­լինեան բռնա­կալու­թեան մէջ […]

Ահազանգ հայերէնի համար

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Լեզո­ւաս­պա­նու­թիւնը ցե­ղաս­պա­նու­թեան լրա­ցու­ցիչն է։ Քան­զի ինքնու­թեան բնո­րոշիչ գլխա­ւոր տարրն է լե­զուն։ Լե­զուի այս յատ­կութեան կը յա­ջոր­դէ ան­ձա­նուննե­րու հան­դէպ ցու­ցա­բերուած նա­խապա­տուու­թիւնը։ Ներ­կայ իրո­ղու­թեան մէջ այս եր­կու յատ­կա­նիշերն ալ արա­գօրէն կը մա­շին հա­մաշ­խարհա­յին հա­յու­թեան մօտ։ […]

Ermenistan’daki protestolarda 51 gözaltı var

Ermenistan’daki muhalefet partileri, dün başlatılan protesto gösterisini, 29 Şubat’a kadar kesintisiz olarak sürdürme çağrısında bulundu. Bugün göstericiler Başbakan Paşinyan’ın Hükümet binasına girmesini engellemeye çalıştı. Bazı göstericiler Paşinyan’a “Türk” ve “Hain” diye seslendi. Ermenistan medyasına göre […]

ՍԱՐ / Լեռան մը պատմութիւնը

ՍԱՐ, երաժշտական-պարային ցուցադրութիւն մըն է, զոր միասնաբար ստեղծած են Պոլիս, Քուրթուլուշ, նոյն թաղի մէջ, նոյն մշակոյթով սնած ու մեծցած երկու ընկեր՝ Միհրան Թովմասեան ու Սարօ Ուսթա։ 24 փետրուար 2021, չորեքշաբթի, Թուրքիոյ ժամով 21:00-ին, Իրանի ժամով […]

Vakıf seçimleri yargı sürecinde

2013 yılından beri yeni yönetmelik yayınlanmadığı için yapılamayan azınlık vakıfları seçimleri yargı sürecinde. Hatırlanacağı gibi 2013 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü yürürlükte olan yönetmeliği, yenisini yayınlayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ancak yeni yönetmelik bir türlü yayınlanmamıştı. VGM […]

Բարեկենդանը կը յաջորդէ Վարդանանցին

Բագրատ Էսդուգեան Թէեւ եր­կու տար­բեր խոր­հուրդներ են Վար­դա­նան­քը եւ Բա­րեկեն­դա­նի աւան­դութիւ­նը, անոնց օրա­ցու­ցա­յին յա­ջոր­դա­կանու­թիւնը կը պար­գե­ւէ բո­լորո­վին իւ­րա­յատուկ մի այլ խոր­հուրդ։ Այ­սօր տա­կաւին մեր սրտե­րուն կը մխայ 44 օրեայ պա­տերազ­մի զո­հերուն պատ­ճա­ռած կրա­կը եւ կար­ծես […]