Ռատիօ Անաթոլի»ի հաղորդումները շուտով

Ինչպէս անդրա­դար­ձած ենք թեր­թիս, թէ նա­խորդ եւ թէ այս շա­բաթո­ւայ հա­մար­նե­րով, Փետրուար ամ­սո­ւայ 21-րդ օրը ըն­դունո­ւած է իբ­րեւ Մայ­րե­նի Լե­զուի Հա­մաշ­խա­րային Օր։ Այս նշա­նակու­մը ահա­զանգ մըն է նաեւ կո­րուստի դա­տապար­տո­ւած բո­լոր մայ­րե­նի լե­զու­նե­րուն հա­մար եւ […]

Ահազանգ հայերէնի համար

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Լեզո­ւաս­պա­նու­թիւնը ցե­ղաս­պա­նու­թեան լրա­ցու­ցիչն է։ Քան­զի ինքնու­թեան բնո­րոշիչ գլխա­ւոր տարրն է լե­զուն։ Լե­զուի այս յատ­կութեան կը յա­ջոր­դէ ան­ձա­նուննե­րու հան­դէպ ցու­ցա­բերուած նա­խապա­տուու­թիւնը։ Ներ­կայ իրո­ղու­թեան մէջ այս եր­կու յատ­կա­նիշերն ալ արա­գօրէն կը մա­շին հա­մաշ­խարհա­յին հա­յու­թեան մօտ։ […]