Մարդը, ազգը եւ ժամանակը

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Փետրո­ւար ամ­սու 26-րդ օրը, 1943 թիւ։ Ու­նե­ւորու­թեան տուրքը հա­տու­ցե­լու կա­րողու­թիւն չու­նե­ցող­նե­րէն առա­ջին խմբա­կը, 160 հո­գի, կը ղրկո­ւին դէ­պի Արեւմտեան Հա­յաս­տա­նի Սա­րիղա­միշ գա­ւառը, պար­տա­դիր աշ­խա­տան­քի։ Հան­րա­պետա­կան Թուրքիոյ պատ­մութիւ­նը լե­ցուն է բազ­մա­թիւ անար­դա­րու­թիւննե­րով, ան­մարդկա­յին քա­ղաքա­կանու­թեան […]