Անտեսուած է Այսել Թուղլուքի հիւանդութիւնը

[ A+ ] /[ A- ]

Արդա­րադա­տաան Բժշկու­թիւնը ան­տե­սեց քաղ­բանտար­կեալ Այ­սել Թուղլու­քի հի­ւան­դութիւ­նը եւ յանձնա­րարեց բան­տարկու­թեան շա­րու­նա­կուի­լը։ Ժո­ղով­րուրդնե­րու Ժո­ղովրդա­վարու­թեան Կու­սակցու­թեան խումբ մը պատ­գա­մաւոր­ներ կը դա­տուին Քո­պանի խո­րագ­րել հար­ցաքննու­թեան շրջա­նակով։ Այ­սել Թուղլուք այդ թղթած­րա­րի բեր­մամբ ձեր­բա­կալո­ւած է եւ հետզհե­տէ կը դժուարա­նայ բան­տի պայ­մաննե­րը դի­մագ­րա­ւելու իր մատ­նո­ւած ալ­զհայմըր հի­ւան­դութեան պատ­ճա­ռաւ։ Իրա­ւապաշտպան­ներ եւ մար­դու իրա­ւունքնե­րու պաշտպան­ներ բա­զում ան­գամներ դի­մած են Ար­դա­րադա­տու­թեան Նա­խարա­րու­թեան, Թուղլու­քի ազատ ար­ձակման եւ դա­տավա­րու­թեան իր բա­ցակա­յու­թեամբ շա­րու­նա­կուե­լուին պա­հան­ջով։ Այս դի­մումնե­րէն ետք Ար­դա­րադա­տական Բժշկու­թիւնը քննե­լով Թուղլու­քի կա­ցու­թիւնը, որո­շում կա­յացուց ըսե­լով որ բան­տարկո­ւած մնա­լուն մէջ ան­պա­տեհու­թիւն մը չէ տես­նո­ւած։ Ար­դա­րադա­տական Բժշկու­թիւնը ան­պա­տաս­խան թո­ղած է Թուղլու­քի ինքնա­պաշտպա­նու­թեան կա­րողու­թեան մա­սին հար­ցումը։

Ար­դա­րադա­տական Բժշկու­թեան Գրա­սենեակը ան­ցեալին ալ բազ­մա­թիւ ծանր հի­ւանդ բան­տարկեալ­նե­րու հա­մար ալ նման բնոյ­թով որո­շումներ կա­յացու­ցած էր եւ վեր­ջերս յա­ճախա­կի դար­ձած են դա­տապար­տեալ­նե­րուն դա­գաղ­նե­րու մէջ բան­տէն դուրս ել­լե­լու երե­ւոյթնե­րը։ Ար­դա­րադա­տական Բժշկու­թեան Գրա­սենեակի այս որո­շու­մը տե­ղի տո­ւած է բուռն հա­կազ­դե­ցու­թիւննե­րու։ Զա­նազան հա­սարա­կական կազ­մա­կեր­պութիւններ դա­տապար­տած են կա­յացած այս որո­շու­մը, նշե­լով որ Ար­դա­րադա­տական Բժշկու­թեան Գրա­սենեակն ալ քա­ղաքա­կան դրդումնե­րով որո­շումներ կը կա­յաց­նէ, որ հա­մապա­տաս­խան է գոր­ծող իշ­խա­նու­թեան անխնայ վրի­ժառու­թեան ու ոխակալութեան ռազմավարութեան։

Արտատպուած՝ Ակօսէն