Համավարակի ճիրաններուն մէջ

Որ­քան ալ հա­­սարա­­կական պա­­տուաս­­տումի մէջ որոշ յա­­ջողու­­թիւն ար­­ձա­­­նագ­­րած եր­­կիրներ փոր­­ձեն թու­­լացնել կան­­խարգիլ­­ման եղա­­նակ­­նե­­­րը, հա­­մավա­­րակը կը շա­­րու­­նա­­­կէ հա­­մաշ­­խարհա­­յին գետ­­նի վրայ գլխա­­ւոր սպառ­­նա­­­լիքը մնալ բազ­­մա­­­թիւ եր­­կիրնե­­րու մէջ։ Այս պա­­հուն այդ եր­­կիրնե­­րու առաջ­­նա­­­կար­­գի վրայ կը յի­­շուի նաեւ Թուրքիան, […]

Kolombiya’da ulusal grev

Nisanın son haftasında sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque’nin politikalarına karşı direnişe geçerek alanlara çıkan Kolombiyalılar genel grev kararı alındı. Kolombiya’da vergi paketine karşı başlayan, sağlık politikasının düzeltilmesi, cinayetlerin önlenmesi talepleriyle büyüyen protestolar sürerken Devlet Başkanı […]

Մուսա Լերան Հերոսամարտը` Ականատեսի Աչքերով

Մուսա Լերան հայերուն ինքնապաշտպանութեան, ֆրանսական նաւատորմի ծովայիններուն կողմէ անոնց փրկելու եւ հայ-ֆրանսական ընդհանուր յիշողութեան կարեւոր դրուագներ եւ մանրամասնութիւններ ներկայացուած են ֆրանսական նաւատորմի ծովային սպայ, թարգմանիչ Շարլ-Տիրան Թէքէեանի յուշագրութեան հիման վրայ հրատարակուած` «Քառամեայ պատերազմը Արեւելքի մէջ, […]