Փառք հիմնադրին

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Հազիւ ամիս­նե­րու տե­ւողու­թեամբ կեանք սահ­մա­նուած թեր­թի մը տաս­նա­մեակն էր։ «Ակօս»ի անձնա­կազ­մը իր հա­մակիր­նե­րով ճա­շարա­նի մը մէջ ու­րա­խու­թեամբ նշած էին թեր­թին ան­ցած ճա­նապար­հը։ Այդ օրէն յի­շատակ մնա­ցին Հրանդ Տին­քի ամե­նաու­րախ լու­սանկար­նե­րը։ Իրաւ ալ Հրանդ, […]

Araf’ta kalan ruhlar

Murad Mıhçı “Ölenlerin kaybettiği yaşamlar, yaşayanların ölümü haline gelir.“ Augustinus Şimdiye kadar çeşitli mecralarda panellere katıldım ve yazılarım yayımlandı. Fakat ilk defa Çerkes halklarının bana göre ”AGOS’u olan JINEPS gazetesinde yazımın çıkacak olması beni çok […]

Արցախեան փորձի լոյսին տակ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Հայաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թիւնը հիմ­նարկու­թեան առա­ջին օրէն իսկ գի­տակ­ցած է այն իրո­ղու­թեան թէ, ան հայ­րե­նիքն է հա­մաշ­խարհա­յին հա­յու­թեան։ Երկրի կա­ռավա­րու­թիւնը պա­տաս­խա­նատու է բո­վան­դակ հայ ազ­գի դի­մաց։ Բնա­կան շփում մը պէտք է գո­յանայ հայ­րե­նի երկրի եւ […]

Կանխել՝ փանթուրքիզմի ծրագիրը իմաստուն ոճով, ոչ՝ ճակատումի

Մեթր Գասպար Տէրտէրեան Հայ-թուրք համակեցութիւնը կարելի է, երբ Թուրքիա հրաժարի Փանթուրքիզմէն։ Հայոց Պատմութեան երեք Հայաստաններէն միակ վերապրողը Ռուսահայաստանը եղաւ։ Անդրկովկասի կայունութիւնն ու խաղաղութիւնը խախտող մեծագոյն վտանգը Փանթուրքիզմի Ծրա-գիրն է։ Ըստ որուն, անհրաժեշտ է՝ Միացեալ Հայաստանը […]

Տիգրանակերտի Բարեկենդանը

ՍԻԼՎԱ ԷՕԶԵՐԼԻ Անցեալ­նե­րը երեք քոյ­րեր եր­կար զրու­ցե­ցինք Տի­յար­պե­քիրի մեր հին ապ­րումնե­րու մա­սին։ Նիւ­թե­րը ինքնա­բերա­բար մեզ տա­րին «Լո­լէ»ին, այ­սինքն Ամա­նորի ու ծննդեան ապ­րումնե­րուն։ Վար­դուհի քոյրս պատ­մեց թէ այդ տա­րի Ամա­նորի նա­խոր­դող օրե­րուն հայրս մռայլ էր, տխուր […]

Patrik Haçaduryan’dan Adnan Menderes’e bir mektup

Araştırmacı Mahsuni Gül, devlet arşivlerinden yine ilginç bir belge çıkardı. Türkiye Ermenileri Patriği Karekin Haçaduryan’ın 6-7 Eylül 1955 pogromu sonrasında 1958 yılında Başbakan Adnan Menderes’e yazdığı mektup, gayrimüslimlere yönelik baskı ortamının sürdüğünü gösteriyor. Mahsuni Gül […]

Էրտողանի Մանկլաւիկը՞

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Արցա­խեան պա­տերազ­մի պար­տութիւ­նով աւար­տե­լէն ետք փո­շի պա­տած է Հա­յաս­տա­նի ներ­քա­ղաքա­կան դաշ­տը։ Այդ փո­շիի մէջ մո­լեգ­նութիւն որ կը տի­րէ եւ կողմնո­րոշու­մը կորսնցու­ցածներ կոյրզկու­րայն պայ­քար մը կը տա­նին անորոշու­թեան մէջ սու­սե­րամար­տի մտնե­լով։ Այսպէս ուղղու­թիւնը կորսնցու­ցածնե­րէն […]

Յանուն Էնթէրնացիոնալիզմի

ՄԱՍԻՍ ՔԻՒՐՔՉԻՒԿԻԼ 21 Փետրուարը տարեդարձն է Միսաք Մանուշեանի եւ 21 ընկերներուն ֆաշիստներու կող­մէ գնդա­կահար­ման։ Մա­նու­շեանի խմբա­կը կազ­մո­ւած էր զա­նազան ազ­գութիւննե­րէ եկած գաղ­թա­կան­նե­րէ, որոնց կար­գին է նաեւ Ար­փէն Դա­ւիթեան։ Մեր բա­րեկամ Մա­սիս Քիւրքչիւ­կի­լի այս մա­սին յօ­դուա­ծը […]

Մարդը, ազգը եւ ժամանակը

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Փետրո­ւար ամ­սու 26-րդ օրը, 1943 թիւ։ Ու­նե­ւորու­թեան տուրքը հա­տու­ցե­լու կա­րողու­թիւն չու­նե­ցող­նե­րէն առա­ջին խմբա­կը, 160 հո­գի, կը ղրկո­ւին դէ­պի Արեւմտեան Հա­յաս­տա­նի Սա­րիղա­միշ գա­ւառը, պար­տա­դիր աշ­խա­տան­քի։ Հան­րա­պետա­կան Թուրքիոյ պատ­մութիւ­նը լե­ցուն է բազ­մա­թիւ անար­դա­րու­թիւննե­րով, ան­մարդկա­յին քա­ղաքա­կանու­թեան […]