Ölü diller diyarı Türkiye

Alin Ozinian 1999’da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anadili hakkını, çok dilliliği ve kültürel çeşitliliği desteklemek, anadilinin kullanımı ve geliştirilmesinin önündeki yasal engelleri kaldırmak ve anadili öğrenim hakkına dikkat çekmek amacıyla […]

Ահազանգ հայերէնի համար

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Լեզո­ւաս­պա­նու­թիւնը ցե­ղաս­պա­նու­թեան լրա­ցու­ցիչն է։ Քան­զի ինքնու­թեան բնո­րոշիչ գլխա­ւոր տարրն է լե­զուն։ Լե­զուի այս յատ­կութեան կը յա­ջոր­դէ ան­ձա­նուննե­րու հան­դէպ ցու­ցա­բերուած նա­խապա­տուու­թիւնը։ Ներ­կայ իրո­ղու­թեան մէջ այս եր­կու յատ­կա­նիշերն ալ արա­գօրէն կը մա­շին հա­մաշ­խարհա­յին հա­յու­թեան մօտ։ […]

Բարեկենդանը կը յաջորդէ Վարդանանցին

Բագրատ Էսդուգեան Թէեւ եր­կու տար­բեր խոր­հուրդներ են Վար­դա­նան­քը եւ Բա­րեկեն­դա­նի աւան­դութիւ­նը, անոնց օրա­ցու­ցա­յին յա­ջոր­դա­կանու­թիւնը կը պար­գե­ւէ բո­լորո­վին իւ­րա­յատուկ մի այլ խոր­հուրդ։ Այ­սօր տա­կաւին մեր սրտե­րուն կը մխայ 44 օրեայ պա­տերազ­մի զո­հերուն պատ­ճա­ռած կրա­կը եւ կար­ծես […]

Acılara direnmek

Eren Keskin Geçtiğimiz günlerde, “yüreğin yeterse” dedi ya Cumhurbaşkanı… Yani “cesaretin varsa” dedi. Eşitsiz bir mücadeleye çağrı yaptı adeta. Tüm gücü elinde bulunduranlar, “söz hakkı bile vermedikleri” muhaliflere, “cesaretiniz varsa” diye bir kez daha parmak […]

Ամանորը Սասնայ Գիւղերուն Մէջ

ՊԷՍՍԷ ՔԱՊԱՔ Նախորդ շա­բաթ սկսած «Աւան­դութիւններ» յօ­դուա­ծաշար­քին ես ալ իմ մաս­նակցու­թիւնը կը բե­րեմ Տա­րօն աշ­խարհի Ամա­նորեայ տօ­նակա­տարու­թիւննե­րու յի­շատա­կու­մով։ Մեր մօտ Ամա­նորը «Տարգլուխ» է։ Նոր տա­րին դի­մաւո­րելու նա­խապատ­րաստու­թիւնը բա­ւակա­նին յոգ­նե­ցու­ցիչ էր չա­փահաս­նե­րու եւ տա­րեց­նե­րու հա­մար, բայց […]

Düşmüş!

Fehim Taştekin “Garê düştü, iş bitti” dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Lebâleb bir kongrede. Anaların acıları sağılırken; siyaset pek zifiri, katranımsı. Düşen Garê ateşidir; 13 asker ve polisin baba ocağına. […]