Էրտողանի Մանկլաւիկը՞

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Արցա­խեան պա­տերազ­մի պար­տութիւ­նով աւար­տե­լէն ետք փո­շի պա­տած է Հա­յաս­տա­նի ներ­քա­ղաքա­կան դաշ­տը։ Այդ փո­շիի մէջ մո­լեգ­նութիւն որ կը տի­րէ եւ կողմնո­րոշու­մը կորսնցու­ցածներ կոյրզկու­րայն պայ­քար մը կը տա­նին անորոշու­թեան մէջ սու­սե­րամար­տի մտնե­լով։ Այսպէս ուղղու­թիւնը կորսնցու­ցածնե­րէն […]