«Զապէլ» այս անգամ առցանց

Պողա­զիչի Բե­մային Արո­ւեստնե­րու Միու­թեան նա­խաձեռ­նած «Զա­պէլ» թատ­րերգու­թիւնը առա­ջին ան­գամ բեմադ­րո­ւած էր 2017-ին։ Թատ­րերգու­թիւնը նիւթ կ՚ու­նե­նար Օս­մա­նեան շրջա­նի առա­ջատար կին գոր­ծիչնե­րէն Զա­պէլ Եսա­յեանի կեն­սագրու­թե­նէն դրո­ւագ­ներ։ Առա­ջին պատ­կե­րին մէջ կը հան­դի­պինք անո­ւանի հա­մայ­նա­վար գոր­ծի­չի Ստա­լինեան բռնա­կալու­թեան մէջ […]